Bộ sản phẩm 4 tập (01 thiết bị)

Bộ sản phẩm 4 tập (01 thiết bị)

Sản phẩm bao gồm

- 12 bài học với 26 kỹ năng (Song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt)

- 01 mã kích hoạt cài trên 01 thiết bị khác nhau